Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola kanalizacji

KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z SIECI KANALIZACYJNEJ
W GMINIE LEŻAJSK

 

Szanowni Odbiorcy!

 

Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów.

Umowy o odprowadzanie ścieków, zawarte ze Spółką „Stare Miasto-Park” w Wierzawicach, nie obejmują odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych etc. są niezgodne z prawem (nielegalne).
Wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej zabrania art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 858 ze zmianami). Art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy określa sankcje za nieprzestrzeganie przywołanego prawa, które przewidują ograniczenie wolności albo grzywnę.

W związku z powyższym, jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, odprowadzające wody opadowe oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.

Informujemy Państwa, że od lipca bieżącego roku nasza firma rozpocznie kontrole nieruchomości m.in. przy użyciu środków technicznych, dających możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy nawet bez konieczności wejścia na teren tych nieruchomości. Stwierdzone w wyniku kontroli przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków, będziemy zgłaszać organom ścigania. Mając na względzie społeczne i prawne uwarunkowania, dotyczące opisanego wyżej problemu, prosimy o potraktowanie niniejszej informacji
 z należytą powagą.

Kierownik Działu Wod-Kan

Drzewko za makulaturę

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

     Spółka „Stare Miasto – Park” informuje, iż dostępne są do pobrania Harmonogramy wywozu odpadów na drugie półrocze 2013 roku

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią w dziale "OBSŁUGA KLIENTA"

Wymiana wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!Spółka Stare Miasto-Park informuje, iż w miesiącu kwietniu b.r. kończy akcję wymiany wodomierzy u swoich odbiorców na terenie Gminy Leżajsk. U większości odbiorców stare wodomierze zostały już wymienione na nowe, z ważną datą legalizacyjną. Dziękujemy właścicielom nieruchomości za przychylność oraz udostępnienie pomieszczeń.

W związku z licznymi sygnałami ze strony naszych odbiorców, dotyczącymi przypadków zwiększonego zużycia wody pojawiającego się z chwilą montażu nowego wodomierza podajemy kilka ważnych informacji.

Pojawiające się zwiększone zużycie wody po wymianie wodomierza na nowy czy też zaobserwowana praca liczydła pomiarowego w przypadku zamkniętych wszystkich zaworów przy punktach czerpalnych wody może wskazywać i sugerować nieszczelności oraz przecieki na wewnętrznej instalacji wodociągowej wewnątrz budynku. Mogą to być drobne przecieki typu kapiące krany czy nieszczelne spłuczki toalet. Nawet niewielki wyciek wody w okresie dłuższego czasu może powodować wzrost zużycia wody wykazany na wodomierzu. Montowane przez nas urządzenia są bardzo czułe i reagują na każdy najmniejszy nawet pobór wody. Prosimy zatem o baczniejsze zwrócenie uwagi na stan techniczny oraz szczelność wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Prawidłową prace wodomierza zakłócają również niefachowo zainstalowane urządzenia na wewnętrznej instalacji. Typowym przykładem są wymienniki ciepła, w których zbiera się powietrze a w wyniku jego sprężania i rozprężania wymuszane jest cofanie wody z wewnętrznej instalacji do sieci poprzez wodomierz, zakłócając prace liczydła. Aby temu zaradzić prosimy o montowanie oraz eksploatację urządzeń zgodnie z ich instrukcjami. Wskazane jest również, aby prace montażowe wykonywane były przez wyspecjalizowane firmy gwarantujące dobrą jakość, poprawny montaż oraz działanie zainstalowanych urządzeń. W powyższych przypadkach zakłóceń pracy wodomierza niezbędnym jest montaż zaworu zwrotnego zapobiegającemu cofaniu się wody. Wszystkie te urządzenia należy regularnie odpowietrzać zgodnie z instrukcją obsługi.

Należy pamiętać również, iż wewnętrzna instalacja wodociągowa wymaga okresowych przeglądów. Brak dbałości o stan techniczny poszczególnych elementów wchodzących w jej skład w dłuższym okresie używalności będzie powodował zatykanie kranów oraz spadek ciśnienia poprzez zarośnięte filtry i perlatory.

Zwracamy również uwagę na prawidłowy odczyt wodomierza przy podawaniu jego stanu. Niejednokrotnie zdarza się też, że odbiorcy błędnie go odczytują co utrudnia wystawienie faktury. W związku z tym informujemy, że należy odczytywać i podawać tylko czarne cyfry zakreślone czerwonym kolorem na zdjęciu poniżej /pełne metry/.

 

Informujemy ponadto mieszkańców miejscowości Dębno, iż wymiana wodomierzy realizowana będzie łącznie z inwestycją przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej. Termin rozpoczęcia inwestycji planowany jest w II kwartale 2014 r.

 

Prosimy właścicieli u których do chwili obecnej nie udało się dokonać wymiany z powodu utrudnień z dostępem do wodomierza /nieobecności w domu/ o kontakt pod numerem telefonu: 518 011 571 lub 0-17 242 00 78 wew. 27 celem uzgodnienia dogodnego terminu wymiany.

Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!

 

1. Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Definicję ścieków bytowych określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., nr 123, poz.858) która podaje: „ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące  z tych budynków".

Niestety sieć kanalizacji sanitarnej traktowana jest często jak kosz na odpady, poprzez wrzucanie są do niej resztek posiłków, środków higieny osobistej, szmat, mopów, gruzu, popiołu i wielu innych materiałów, nawet o dużych gabarytach.

Obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania do studzienek kanalizacyjnych następujących materiałów:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85º, a w szczególności: benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności: mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności: gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

  • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,

  • innych substancji, które w skutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Dostawcy Usług, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwe na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego.Wszystkie odpady małe i duże przechodzą przez całą infrastrukturę kanalizacyjną, powodując po drodze blokowanie fragmentów sieci i wpływają destruktywnie na prace urządzeń w przepompowniach.

 

Świadomość tego, że odpady wrzucone przez muszle klozetową powodują zalania posesji i mieszkań sąsiadów poprzez spiętrzenia ścieków w studzienkach na posesjach oddalonych nawet o kilka kilometrów od miejsca zrzutu, powinna uzmysłowić wszystkim mieszkańcom , iż dbanie o własną instalację wewnętrzną ma ogromny wpływ na całą sieć, a co za tym idzie na niepotrzebne koszty którymi ostatecznie obciążani są wszyscy odbiorcy.2. Funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej

 

Aby instalacja kanalizacyjna funkcjonowała prawidłowo, musi być poprawnie wykonana. Szczególnie ważne jest przestrzeganie określonych w projekcie technicznym średnic i spadków przewodów.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat poprawnie wykonanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

 

Niestosowanie odpowiednich przekrojów rur, jak również słabej jakości materiałów, brak odpowiedniego odpowietrzenia i nieszczelne syfony powodują zaburzenia w poprawnej pracy całej wewnętrznej instalacji, a to przekłada się na komfort życia.

Istotnym źródłem powstawania nieprzyjemnych zapachów w studzienkach kanalizacyjnych są nielegalne zrzuty ścieków lub też potajemne ich przepompowywanie z przydomowych szamb bezodpływowych co jest niezgodne z prawem i grozi surowymi konsekwencjami. Przestrzegamy zatem mieszkańców przed takimi praktykami które w każdej sytuacji będą surowo karane.

Podkategorie

Liczba Gości 4