Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmień swoje przyzwyczajenia...

... nie wyrzucaj do śmieci jedzenia.

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oszacowano, iż w roku 2017 wytworzonych zostanie ponad 500 tys. ton odpadów komunalnych, w których najwięcej bo 35 % znajduje się pozostałości kuchennych. Mając na względzie powyższe oraz hierarchię postępowania z odpadami, na czele której znajduje się zapobieganie powstawaniu odpadów, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji pod hasłem „Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia", zbierane są produkty żywnościowe, których wykorzystanie lub sprzedaż w terminie przydatności do spożycia jest wątpliwe i najprawdopodobniej trafiłyby do odpadów. 

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody. Lista punktów do których można przekazywać produkty, a także wykaz produktów w załączeniu.

Załącznik

 

Jak korzystać z sieci kanalizacyjnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LEŻAJSK !!!

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Leżajsk korzystających z sieci kanalizacyjnej o właściwe i zgodne z przeznaczeniem jej użytkowanie.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Każdego roku pracownicy Spółki Stare Miasto-Park usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji oraz przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich powoduje zatory mogące doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, ale są także uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Gminna sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Niestety trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby.

Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym podnosi cenę za metr sześcienny odprowadzanych ścieków.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. Odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. Ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.

Wierzymy, że powyższy apel spotka się ze zrozumieniem oraz spowoduje, iż umiejętne i zgodne z prawem korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej będzie wspólnym celem i dobrem dla wszystkich mieszkańców.

 

SPÓŁKA STARE MIASTO-PARK LAUREATEM PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ

Podczas XV edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2016 Spółka Stare Miasto – Park została uhonorowana statuetką i nagrodą specjalną.  21 listopada 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala XV edycji konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza". Organizatorem konkursu było Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

W tegorocznej edycji konkursu o nagrody ubiegały się 153 przedsiębiorstwa. Celem inicjatywy było wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce, gratulacje dla laureatom złożyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.  Statuetki „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” potwierdzają solidność, rzetelność oraz wiarygodność firm. Podkarpacie poprzez naturalne walory przyrodnicze zapewniające bogactwo czystych ekologicznie produktów, daje potencjał, na którym oprzeć można wydajną produkcję doskonałej żywności. Również wysoki poziom usług, innowacyjne produkty i potencjał zasobów ludzkich stawia województwo podkarpackie w gronie regionów o dużym potencjale gospodarczym. Zatem ważnym jest, by promować podkarpackie marki i firmy mające w swej ofercie wysokiej jakości produkty i usługi, którymi mogą rywalizować z globalną konkurencją na świecie – podkreśliła wojewoda.

Wyróżnienie dla spółki z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewa Leniart oraz marszałka Lucjana Kuźniara odebrali prezes Marta Zajko oraz wójt Krzysztof Sobejko.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Podkategorie

Liczba Gości 1