Czy wiesz, że ... ?

Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfy opłat za odbiór odpadów

UCHWAŁA NR XX/126/2012 
RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 6   ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2005r. Nr 236, poz.2008, z   późn. zm. 2)   )   Rada Gminy Leżajsk   uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   następujących wysokościach:  

1)   za jednorazowy odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych:  

a)   za pojemnik 70 l – 11,00 zł brutto,  

b)   za pojemnik 120 l – 11,00 zł brutto,  

c)   za pojemnik 1100 l - 98,00 zł brutto,  

d)   za pojemnik 7000 l (KP-7) - 471,50 zł brutto,  

2)   za jednorazowy odbiór segregowanych odpadów komunalnych:  

a)   za pojemnik 70 l – 9,50 zł brutto,  

b)   za pojemnik 120 l – 9,50 zł brutto,  

c)   za pojemnik 1100 l – 85,00 zł brutto,  

d)   za pojemnik 7000 l (KP-7) – 410,00 zł brutto,  

3)   za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i   ich transport do punktu zlewnego 28,00 zł brutto za 1  m 3   .  

§   2.   Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w   sposób zapewniający odbiór w   odrębnych pojemnikach lub workach:  

1)   odpadów papierowych i   makulatury,  

2)   odpadów z   tworzyw sztucznych,  

3)   odpadów metalowych,  

4)   pozostałych odpadów.  

§   3.   1.   Traci moc uchwała nr XXI/123/2007 Rady Gminy Leżajsk z   dnia 31 grudnia 2007 roku w   sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorków bezodpływowych.  

2.   Traci moc uchwała Nr XLIX/304/2010 Rady Gminy Leżajsk z   dnia 30 marca 2010 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/2007 z   dnia 31 grudnia 2007 roku.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady   
Dariusz   Mędrek

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. Dz.U. z   2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. Dz.U. z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; zm. Dz.U. z   2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. Dz.U. z   2006r.  Nr 17, poz 128, Nr 181, poz 1337; zm. Dz.U. z   2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 zm. Dz.U. z   2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z   2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. Dz.U. z   2010r.  Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. Dz.U. z   2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.  

2)   zm. Dz.U. z   2005r. Nr 180, poz.1495, zm. Dz.U. z   2006r. Nr 144, poz.1042, zm. Dz.U. z   2008r. Nr 223, poz.1464, zm. Dz.U. z   2009 Nr 18 poz.97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215 poz.1664, zm. Dz.U. z   2010r. Nr 47, poz. 278, zm. Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz.13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz.1373  

 

Liczba Gości 1