Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu z UE

"STARE MIASTO-PARK" SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto położonych w Gminie Leżajsk.

Zakres projektu obejmuje:
1. Przebudowę układu technologicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Przychojec i dostosowanie go do nowego układu studni;
2. Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przychojec;
3. Budowę wodociągu w miejscowościach Przychojec i Stare Miasto łączącego oba istniejące w tych miejscowościach systemy wodociągowe;
4. Przebudowę ujęcia wody.

Celem głównym projektu jest poprawa gospodarki wodociągowej na terenie gminy Leżajsk, w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz zwiększona zostanie niezawodność pracy całego systemu wodociągowego.

Wartość projektu: 5 366 227,16 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 826 222,89 PLN

NOWE INWESTYCJE

W Urzędzie Gminy Leżajsk podpisana została umowa na dofinansowanie zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk". Umowa podpisana była przez Panią Martę Zajko – Prezesa  Zarządu Spółki Stare Miasto – Park oraz Panią Marię Kurowską – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również: Pan Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk, Pan Kazimierz Krawiec – Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk oraz Pan Zdzisław Duszyński – Koordynator ds. Inwestycji w Spółce Stare Miasto-Park.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Informujemy, że na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk” podjęto następujące rozstrzygnięcia:

Część nr 1
Maleniska i Hucisko
BON Ryznar Paulina Ryznar, Ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica.

Część nr 2
Brzóza Królewska
Usługi Koparko-Ładowarką Grabarz Mirosław, 37-307 Brzóza Królewska 607A

Część nr 3
Stare Miasto
BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica

Część nr 4
Przychojec
BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica,

Część nr 5
Dębno
SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk,

Część nr 6
Chałupki Dębniańskie
BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica

Część nr 7
Gwizdów i Biedaczów
Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk

Część nr 8
Giedlarowa
Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk

Część nr 9
Wierzawice
Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk

Część nr 10
Piskorowice i Rzuchów
SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk

"Zimowe utrzymanie chodników na drogach gminnych Gminy Leżajsk oraz utrzymanie zimowe chodników na części dróg powiatowych Powiatu Leżajskiego na terenie Gminy Leżajsk”:
ARDOMEX” Adam Rozlazły Giedlarowa 208, 37-300 Leżajsk

Osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych są poszczególni sołtysi danych sołectw. Spółka Stare Miasto – Park sprawuje nadzór nad wykonaniem usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych.

Kontakt: Stare Miasto - Park Sp. z o.o. tel. 017 242 00 78, 531 339 411

Instrukcja Segregacji Odpadów Komunalnych na 2019 rok dla mieszkańców Gminy Leżajsk

EDUKACJA EKOLOGICZNA – BĄDŹ EKO

W dniach 13 i 14 grudnia w szkołach gminy Tryńcza przeprowadzone zostały przez pracowników spółki Stare Miasto-Park prelekcje na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, prelekcje odbyły się na zasadzie prezentacji i dialogu z uczestnikami.
Celem prelekcji było promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękujemy uczestnikom prelekcji za aktywny udział oraz dyrekcji i pedagogom za miłe i życzliwe przyjęcie.

Podkategorie

Liczba Gości 3