Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!

 

1. Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Definicję ścieków bytowych określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., nr 123, poz.858) która podaje: „ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące  z tych budynków".

Niestety sieć kanalizacji sanitarnej traktowana jest często jak kosz na odpady, poprzez wrzucanie są do niej resztek posiłków, środków higieny osobistej, szmat, mopów, gruzu, popiołu i wielu innych materiałów, nawet o dużych gabarytach.

Obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania do studzienek kanalizacyjnych następujących materiałów:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85º, a w szczególności: benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności: mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności: gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

  • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,

  • innych substancji, które w skutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Dostawcy Usług, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwe na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego.Wszystkie odpady małe i duże przechodzą przez całą infrastrukturę kanalizacyjną, powodując po drodze blokowanie fragmentów sieci i wpływają destruktywnie na prace urządzeń w przepompowniach.

 

Świadomość tego, że odpady wrzucone przez muszle klozetową powodują zalania posesji i mieszkań sąsiadów poprzez spiętrzenia ścieków w studzienkach na posesjach oddalonych nawet o kilka kilometrów od miejsca zrzutu, powinna uzmysłowić wszystkim mieszkańcom , iż dbanie o własną instalację wewnętrzną ma ogromny wpływ na całą sieć, a co za tym idzie na niepotrzebne koszty którymi ostatecznie obciążani są wszyscy odbiorcy.2. Funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej

 

Aby instalacja kanalizacyjna funkcjonowała prawidłowo, musi być poprawnie wykonana. Szczególnie ważne jest przestrzeganie określonych w projekcie technicznym średnic i spadków przewodów.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat poprawnie wykonanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

 

Niestosowanie odpowiednich przekrojów rur, jak również słabej jakości materiałów, brak odpowiedniego odpowietrzenia i nieszczelne syfony powodują zaburzenia w poprawnej pracy całej wewnętrznej instalacji, a to przekłada się na komfort życia.

Istotnym źródłem powstawania nieprzyjemnych zapachów w studzienkach kanalizacyjnych są nielegalne zrzuty ścieków lub też potajemne ich przepompowywanie z przydomowych szamb bezodpływowych co jest niezgodne z prawem i grozi surowymi konsekwencjami. Przestrzegamy zatem mieszkańców przed takimi praktykami które w każdej sytuacji będą surowo karane.

Trudne warunki atmosferyczne

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi które nastąpiły w dniu 15 marca 2013r. (tj. piątek), uprzejmie informujemy klientów Spółki ”Stare Miasto-Park”, iż;
1/ surowce wtórne z miejscowości: Wierzawice, Piskorowice, Rzuchów gmina Leżajsk, zostaną zabrane przy zbiórce w miesiącu kwietniu br.(zgodnie z obowiązującym harmonogramem),
2/ zmieszane odpady komunalne z miejscowości : Pawłowa i Krasne gm. Adamówka zostaną odebrane w dniu 28 marca br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs "Warzywkowo ..."

Spółka Stare Miasto-Park jest Partnerem akcji edukacyjnej „Warzywkowo. Dołącz do Drużyny Florka", organizowanej przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja  i rozwój  edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,  a także promocja zdrowego trybu życia. Z terenu Gminy Leżajsk udział w Konkursie biorą uczniowie z Zespołu Szkół w Piskorowicach oraz Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się dzieci oraz szkół do akcji „Warzywkowo. Dołącz do Drużyny Florka" oraz do zapoznania się ze szczegółami konkursu na  dedykowanej stronie www.warzywkowo.pl.

Szczegółowe informacje na stronie www.warzywkowo.pl oraz prezentacji.

QI2012

Niezmiernie miło nam poinformować,że Stare Miasto - Park Sp. z o.o. otrzymała tytuł

Laureata QI 2012

w kategorii:

QI Service - usługi najwyższej jakości.

Kapituła Programu Najwyższa Jakość QI 2012, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 9000 doceniła i nagrodziła starania Spółki związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności.

QI Service - usługi najwyższej jakości

Srebrna Puszka

Z przyjemnością informujemy, że 20 listopada 2012r w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012,
Stare Miasto-Park Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie w XIII edycji konkursu „O Puchar Recyklingu” w kategorii „Srebrna Puszka”.

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyny w Polsce konkurs, który w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Otrzymanie wyróżnienia w tak prestiżowym konkursie o zasięgu krajowym, jest dla Nas najwyższą formą uznania a jednocześnie zachętą do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem jakości świadczonych usług.

 Wyróżnienie w kategorii

Podkategorie

Liczba Gości 4