Czy wiesz, że ... ?

Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak korzystać z sieci kanalizacyjnej

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LEŻAJSK !!!

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Leżajsk korzystających z sieci kanalizacyjnej o właściwe i zgodne z przeznaczeniem jej użytkowanie.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Każdego roku pracownicy Spółki Stare Miasto-Park usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji oraz przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich powoduje zatory mogące doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, ale są także uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Gminna sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Niestety trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby.

Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym podnosi cenę za metr sześcienny odprowadzanych ścieków.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. Odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. Ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.

Wierzymy, że powyższy apel spotka się ze zrozumieniem oraz spowoduje, iż umiejętne i zgodne z prawem korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej będzie wspólnym celem i dobrem dla wszystkich mieszkańców.

 

Liczba Gości 3