Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

Wydział wodociągów i kanalizacji

Wydział realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leżajsk.

Główne cele działalności wydziału to:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców na terenie Gminy Leżajsk 
- odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną na terenie gminy oraz odbiór ścieków 
z szamb bezodpływowych wozem asenizacyjnym.

Głównym zadaniem wydziału jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dostarczanej odbiorcom poprzez sieć wodociągową oraz niezawodny i ciągły odbiór ścieków siecią kanalizacyjną.

Na terenie Gminy Leżajsk woda pobierana jest obecnie z 4 ujęć głębinowych w miejscowościach: 
- Giedlarowa
- Przychojec 
- Brzóza Królewska
- Dębno


HYDROFORNIA W GIEDLAROWEJ

Woda dostarczana naszym odbiorcom spełnia wszelkie normy przydatności do spożycia, a jej jakość jest stale monitorowana przez odpowiednie służby.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych w miejscowości Dębno, która oczyszcza ścieki z gospodarstw tejże miejscowości, a także oddana do użytku w 2005r. nowoczesna oczyszczalnia w miejscowości Wierzawice odbierająca ścieki od mieszkańców Wierzawic i Giedlarowej a docelowo z pozostałych miejscowości Gminy Leżajsk w miarę trwającej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Tu również przyjmowane są ścieki dowożone z szamb bezodpływowych od mieszkańców z terenu Gminy Leżajsk. Jakość oczyszczanych ścieków jest na bieżąco monitorowana i odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska.


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WIERZAWICACH

Pracę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nadzoruje grupa doświadczonych pracowników, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji a w razie wystąpienia awarii podejmuje szybkie i skuteczne działania mające na celu jej usunięcie.

Liczba Gości 13