Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE INWESTYCJE

W Urzędzie Gminy Leżajsk podpisana została umowa na dofinansowanie zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk". Umowa podpisana była przez Panią Martę Zajko – Prezesa  Zarządu Spółki Stare Miasto – Park oraz Panią Marię Kurowską – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również: Pan Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk, Pan Kazimierz Krawiec – Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk oraz Pan Zdzisław Duszyński – Koordynator ds. Inwestycji w Spółce Stare Miasto-Park.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

Liczba Gości 3