Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

Drzewko za makulaturę

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

     Spółka „Stare Miasto – Park” informuje, iż dostępne są do pobrania Harmonogramy wywozu odpadów na drugie półrocze 2013 roku

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią w dziale "OBSŁUGA KLIENTA"

Wymiana wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!Spółka Stare Miasto-Park informuje, iż w miesiącu kwietniu b.r. kończy akcję wymiany wodomierzy u swoich odbiorców na terenie Gminy Leżajsk. U większości odbiorców stare wodomierze zostały już wymienione na nowe, z ważną datą legalizacyjną. Dziękujemy właścicielom nieruchomości za przychylność oraz udostępnienie pomieszczeń.

W związku z licznymi sygnałami ze strony naszych odbiorców, dotyczącymi przypadków zwiększonego zużycia wody pojawiającego się z chwilą montażu nowego wodomierza podajemy kilka ważnych informacji.

Pojawiające się zwiększone zużycie wody po wymianie wodomierza na nowy czy też zaobserwowana praca liczydła pomiarowego w przypadku zamkniętych wszystkich zaworów przy punktach czerpalnych wody może wskazywać i sugerować nieszczelności oraz przecieki na wewnętrznej instalacji wodociągowej wewnątrz budynku. Mogą to być drobne przecieki typu kapiące krany czy nieszczelne spłuczki toalet. Nawet niewielki wyciek wody w okresie dłuższego czasu może powodować wzrost zużycia wody wykazany na wodomierzu. Montowane przez nas urządzenia są bardzo czułe i reagują na każdy najmniejszy nawet pobór wody. Prosimy zatem o baczniejsze zwrócenie uwagi na stan techniczny oraz szczelność wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Prawidłową prace wodomierza zakłócają również niefachowo zainstalowane urządzenia na wewnętrznej instalacji. Typowym przykładem są wymienniki ciepła, w których zbiera się powietrze a w wyniku jego sprężania i rozprężania wymuszane jest cofanie wody z wewnętrznej instalacji do sieci poprzez wodomierz, zakłócając prace liczydła. Aby temu zaradzić prosimy o montowanie oraz eksploatację urządzeń zgodnie z ich instrukcjami. Wskazane jest również, aby prace montażowe wykonywane były przez wyspecjalizowane firmy gwarantujące dobrą jakość, poprawny montaż oraz działanie zainstalowanych urządzeń. W powyższych przypadkach zakłóceń pracy wodomierza niezbędnym jest montaż zaworu zwrotnego zapobiegającemu cofaniu się wody. Wszystkie te urządzenia należy regularnie odpowietrzać zgodnie z instrukcją obsługi.

Należy pamiętać również, iż wewnętrzna instalacja wodociągowa wymaga okresowych przeglądów. Brak dbałości o stan techniczny poszczególnych elementów wchodzących w jej skład w dłuższym okresie używalności będzie powodował zatykanie kranów oraz spadek ciśnienia poprzez zarośnięte filtry i perlatory.

Zwracamy również uwagę na prawidłowy odczyt wodomierza przy podawaniu jego stanu. Niejednokrotnie zdarza się też, że odbiorcy błędnie go odczytują co utrudnia wystawienie faktury. W związku z tym informujemy, że należy odczytywać i podawać tylko czarne cyfry zakreślone czerwonym kolorem na zdjęciu poniżej /pełne metry/.

 

Informujemy ponadto mieszkańców miejscowości Dębno, iż wymiana wodomierzy realizowana będzie łącznie z inwestycją przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej. Termin rozpoczęcia inwestycji planowany jest w II kwartale 2014 r.

 

Prosimy właścicieli u których do chwili obecnej nie udało się dokonać wymiany z powodu utrudnień z dostępem do wodomierza /nieobecności w domu/ o kontakt pod numerem telefonu: 518 011 571 lub 0-17 242 00 78 wew. 27 celem uzgodnienia dogodnego terminu wymiany.

Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!

 

1. Jak umiejętnie korzystać z kanalizacji sanitarnej

Definicję ścieków bytowych określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., nr 123, poz.858) która podaje: „ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące  z tych budynków".

Niestety sieć kanalizacji sanitarnej traktowana jest często jak kosz na odpady, poprzez wrzucanie są do niej resztek posiłków, środków higieny osobistej, szmat, mopów, gruzu, popiołu i wielu innych materiałów, nawet o dużych gabarytach.

Obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania do studzienek kanalizacyjnych następujących materiałów:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85º, a w szczególności: benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności: mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności: gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

  • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,

  • innych substancji, które w skutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Dostawcy Usług, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwe na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego.Wszystkie odpady małe i duże przechodzą przez całą infrastrukturę kanalizacyjną, powodując po drodze blokowanie fragmentów sieci i wpływają destruktywnie na prace urządzeń w przepompowniach.

 

Świadomość tego, że odpady wrzucone przez muszle klozetową powodują zalania posesji i mieszkań sąsiadów poprzez spiętrzenia ścieków w studzienkach na posesjach oddalonych nawet o kilka kilometrów od miejsca zrzutu, powinna uzmysłowić wszystkim mieszkańcom , iż dbanie o własną instalację wewnętrzną ma ogromny wpływ na całą sieć, a co za tym idzie na niepotrzebne koszty którymi ostatecznie obciążani są wszyscy odbiorcy.2. Funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej

 

Aby instalacja kanalizacyjna funkcjonowała prawidłowo, musi być poprawnie wykonana. Szczególnie ważne jest przestrzeganie określonych w projekcie technicznym średnic i spadków przewodów.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat poprawnie wykonanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

 

Niestosowanie odpowiednich przekrojów rur, jak również słabej jakości materiałów, brak odpowiedniego odpowietrzenia i nieszczelne syfony powodują zaburzenia w poprawnej pracy całej wewnętrznej instalacji, a to przekłada się na komfort życia.

Istotnym źródłem powstawania nieprzyjemnych zapachów w studzienkach kanalizacyjnych są nielegalne zrzuty ścieków lub też potajemne ich przepompowywanie z przydomowych szamb bezodpływowych co jest niezgodne z prawem i grozi surowymi konsekwencjami. Przestrzegamy zatem mieszkańców przed takimi praktykami które w każdej sytuacji będą surowo karane.

Trudne warunki atmosferyczne

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi które nastąpiły w dniu 15 marca 2013r. (tj. piątek), uprzejmie informujemy klientów Spółki ”Stare Miasto-Park”, iż;
1/ surowce wtórne z miejscowości: Wierzawice, Piskorowice, Rzuchów gmina Leżajsk, zostaną zabrane przy zbiórce w miesiącu kwietniu br.(zgodnie z obowiązującym harmonogramem),
2/ zmieszane odpady komunalne z miejscowości : Pawłowa i Krasne gm. Adamówka zostaną odebrane w dniu 28 marca br.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie

Liczba Gości 12